เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบ

ลำดับที่
รายการเอกสาร วันที่ 25-26 มีนาคม 2566
Download
1
ยางลบ
2
ดินสอ 2B
3
ปากกาน้ำเงิน
4
หน้ากากอนามัย
5
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
6
ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พิมพ์จากเว็บโรงเรียน (พร้อมติดรูปถ่าย)และลงชื่อ